Ontwerp

Informatie speelt een belangrijke rol in het ontwerp van een dijk. Ontwerp voor aanleg of versterking van een dijk wordt uitgevoerd aan de hand van leidraden en berekeningen. In de berekeningen wordt voor iedere parameter die niet precies is vast te stellen een aanname gedaan, met daarbij uiteraard de nodige marge voor onzekerheden. Rekenen met dergelijke getallen brengt beperkingen met zich mee. De getallen geven mogelijk geen realistisch beeld van de werkelijkheid en zijn daardoor niet representatief voor de werkelijke prestaties van een waterkering. Het ontwerp wordt weliswaar robuuster, maar met het risico dat de dijk buitenproportioneel wordt ontworpen. Als de gewenste parameters voor ontwerp met meer zekerheid vast te stellen zijn, dan kan het ontwerp preciezer worden uitgevoerd. En als onzekerheden verkleind kunnen worden, kunnen ook de marges in het ontwerp, ter compensatie van deze onzekerheden, worden verkleind. Bepaalde parameters kunnen worden ingewonnen op basis van actuele meetreeksen. Door op representatieve trajecten te monitoren en een eventuele vertaalslag te maken naar overige trajecten, ontstaat een verbeterde kennis over de dijk. Vervolgens kunnen de eisen aan het ontwerp beter worden bepaald en kan het ontwerp van de verbetering hierop worden afgestemd. Gezien de kostbaarheid van ruimtelijke ingrepen, is een afgestemd ontwerp veel kosteneffectiever. In het onderdeel projecten is een lijst opgenomen van pilotprojecten rondom deze toepassing van dijkmonitoring.