Netwerk Dijkmonitoring

Dijkmonitoring wordt meer en meer toegepast. Om kennis en ervaringen uit te wisselen is het Netwerk Dijkmonitoring opgericht door STOWA, Arcadis, Fugro, Deltares en BZ Ingenieurs & Managers. Het Netwerk Dijkmonitoring organiseert elk jaar verscheidene workshops met steeds aandacht voor een ander onderwerp binnen dijkmonitoring. Het jaarprogramma van het Netwerk Dijkmonitoring is hier te vinden.

Op deze pagina vindt u verslagen van de workshops. Door te klikken op de titel van een workshop krijgt u het verslag van die workshop te zien.

2021

Schadedetectie

Op de donderdag 22 april 2021 vond de eerste online workshop plaats over schadetectie. Deze workshop is georganiseerd in samenwerking met Jan-Willem Nieuwenhuis van het Waterschap Noorderzijlvest. Tijdens deze presentatie wordt toegelicht hoe dijkmoniotoring is toegepast bij het Waterschap Noorderzijlvest in het kader van schadedetectie. Eerst wordt er ingegaan op de Ommelanderzeedijk (Eemshaven-Delfzijl) en hoe een dijkmonitoringsplan wordt opgesteld. Vervolgens wordt er verteld over de datawinning. Verder komen in de presentatie onder andere de Lauwersmeerdijk en het windpark Oostpolderdijk aan bod. 

Lunchlezing: StabiAlert

Op donderdag 18 februari 2021 vond de eerste online lunchlezing plaats over StabiAlert. Tijdens deze lunchlezing is er uitleg gegeven over het ontstaan van StabiAlert. Verder is er uitleg gegeven over hoe StabiAlert wordt toegepast aan de hand van projecten. 

2020

Voorkennis in de zorgplicht: de volgende stap van dijkmonitoring!

Op woensdag 12 februari 2020 vond bij Waterschap Rivierenland in Tiel de workshop over ‘voorkennis in de zorgplicht: de volgende stap in dijkmonitoring’ plaats. Tijdens de workshop is onder andere een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkeling en de parallellen met andere ontwikkelingen zoals KLIC. Daarbij is bijvoorbeeld gezocht naar wat men van dergelijke ontwikkelingen kan leren? Vervolgens is kort gepresenteerd wat de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn geweest in dijkmonitoring en hoe men daar bij Waterschap Rivierenland mee is omgegaan.

ERT-metingen

Op donderdag 21 mei vond de webinar over ERT-metingen plaats. Tijdens de webinar is door Serkan Elgün van Fugro en Sieger Burger van Acacia Water de toepassing van ERT-metingen toegelicht. In de webinar hebben zij eerst toegelicht welke basisprincipes ten grondslag liggen aan ERT. Vervolgens is toegelicht hoe data ingewonnen wordt en hoe het veldwerk eruit ziet. Aansluitend hebben ze toegelicht hoe men van de ingewonnen data tot praktisch bruikbare inforamtie komt. Ten slotte hebben zij verschillende cases van de praktijktoepassing van ERT-metingen laten zien. Onderstaand vind u de opname van deze webinar.

Sat4flood

Op donderdag 26 november 2020 vond er een online workshop plaats over Sat4Flood. Tijdens deze workshop is er een uitleg gegeven over de applicatie Sat4Flood en wat dit inhoudt. Vervolgens zijn er verschillende ervaringen met Sat4Flood gepresenteerd op een locatie in Myanmar en drie pilot locaties bij de Vlaamse Waterweg. Vanuit deze ervaringen zijn de kansen en verbeterpunten van Sat4Flood uitgelicht.

Voorkennisdag 

Op donderdag 10 december vond de online voorkennisdag Dijkmonitoring: zo doe je dat! plaats. Tijdens deze webinar is er uitleg gegeven over hoe je moet beginnen met dijkmonitoring en wat dit inhoudt. Een tweede online voorkennisdag Binnenbeeld - buitenbeeld: Dichter bij elkaar door meten en monitoren! vond plaatst op donderdag 21 januari 2021. Tijdens deze webinar is uitleg gegeven over de hoogwaterfactsheets en is er ingegaan op het combineren van beheer en onderhoud informatie met beoordelingsinformatie.  

2019

Dijken en geofysische metingen

Op 2 april 2019 vond in Roermond bij het Waterschap Limburg de workshop Geofysica in de praktijk plaats. In deze workshop is een vergelijkend onderzoek tussen aanbieders van het Waterschap Limburg gepresenteerd, is de werking van geofysische metingen besproken, is een visie gepresenteerd op geofysica in de toekomst en is aan de hand van die presentatie gediscussieerd over wat nodig is om geofysica in de toekomst meer en beter toe te kunnen passen.

Dijkmonitoring met satellieten (INSAR)

Op 16 april 2019 vond bij Deltares in Delft de workshop Dijkmonitoring met satellieten plaats. Tijdens deze workshop werd gepresenteerd wat er allemaal gemonitord kan worden met deze techniek. Onder andere verzakkingen kunnen nauwkeurig worden gemonitord met gebruik van satellieten. Daarnaast konden de aanwezigen tijdens de case aan de slag met echte data om te zien wat men met deze data kan en hoe deze gebruikt kan worden in het beheer. 

Keuzes in datamanagement

Op 8 mei 2019 vond bij Arcadis in Amersfoort de workshop Keuzes in Datamanagement plaats. Tijdens de workshop werden verschillende mogelijkheden gepresenteerd voor de opslag en ontsluiting van data, ingewonnen tijdens monitoring. Tijdens de workshop bleek dat deze oplossingen niet per se speciaal voor de dijkenwereld ontwikkelt hoeven te worden, maar dat ook gebruik gemaakt kan worden van oplossingen uit andere sectoren.

Droogtemonitoring

Op 6 juni 2019 vond bij het Hoogheemraadschap van Delfland in Delft de workshop Droogtemonitoring plaats. Tijdens de workshop is een terugkoppeling gegeven naar de workshop over droogtemonitoring die heeft plaatsgevonden op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2019. Daarnaast is gepresenteerd hoe bij het Hoogheemraadschap van Delfland wordt omgegaan met droogte en de monitoring daarvan. 

Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling

Op 4 december 2019 vond bij het Waterschapshuis in Amersfoort de workshop over dijkmonitoring en het gerbuik daarvan in de (data-driven) beoordeling plaats. Tijdens de workshop is gepresenteerd met welke stappen tot een meet- en moniitoringsstrategie kan worden gekomen. Daarnaast is een praktijkvoorbeeld gepresenteerd bij Waterschap Noorderzijlvest, waar langjarige monitoring wordt toegepast om de belastingen beter te kunnen bepalen in de Eems-Dollard. Ten slotte is door middel van een dijkmonitoring kaartenspel een case uitgewerkt om te komen tot een meet- en monitoringsstrategie.

2018

Infraroodmetingen voor waterkeringbeheer

Op 6 juni 2018 vond in Tiel bij Waterschap Rivierenland de workshop Infraroodmetingen voor waterkeringbeheer plaats. In deze workshop zijn de technische principes van infraroodmetingen aan bod gekomen, hoe de meetresultaten gekoppeld kunnen worden aan dijkbeoordelingen in het kader van het WBI en werden de resultaten gepresenteerd van de meetcampagne tijdens het hoogwater van begin 2018.

Glasvezelmonitoring voor waterkeringbeheer

Op 27 juni 2018 vond de workshop Glasvezelmonitoring voor waterkeringbeheer plaats in Tiel bij Waterschap Rivierenland. In deze workshop zijn de technische principes van glasvezelmonitoring aan bod gekomen. Daarnaast zijn de resultaten van metingen met glasvezel gepresenteerd aan de aanwezigen. Ook is de State of the Art met betrekking tot glasvezelmonitoring gepresenteerd.

Drones en dijkinspecties

Op 2 oktober 2018 vond de workshop Drones plaats bij Waternet in Amsterdam. Tijdens de workshop zijn verscheidene onderwerpen aan bod gekomen, zoals de mogelijke toepassingen van drones als platform voor allerhande sensoren en meetapparatuur, de samenwerking tussen de inspecteur en drones en de obstakels die er zijn bij de implementatie van een dergelijke techniek.