Voorbereidende fase

Probleemanalyse

Om te zorgen dat de dijk je de informatie geeft die je nodig hebt is het belangrijk om vooraf te weten wat het probleem is, wie is de probleem eigenaar en welke stakeholders spelen ook een rol, hoe is de huidige situatie en wat informatie je uiteindelijk wilt vergaren.

De projectafbakening betreft zowel de ruimtelijke begrenzing als de afbakening in de tijd, het budget en de reikwijdte binnen de organisatie. Deze stap moet zorgen voor een gelijk uitgangspunt voor alle betrokkenen en duidelijkheid over nut en noodzaak van de Smart Levee.

Verzamel en beoordeel informatie over de kering

Voor het vergaren van informatie over de dijk is ene systeem benadering nuttig. Relevante historische gegevens betreffen ontwerpdocumenten, as built-tekeningen, eerdere waarnemingen, resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek, historisch kaartmateriaal en gegevens over bijzondere gebeurtenissen in het verleden, zoals dijkdoorbraken. Een aandachtspunt vormt de beperkte geldigheidsduur van veel gegevens. Denk hierbij aan metingen van de waterspanningen in een dijklichaam, die na een reconstructie van dat dijklichaam niet meer valide zijn of een boring in een gebied met een dik slappe-lagenpakket waar later een forse ophoging is aangebracht. In welke fase van de levenscyclus bevindt de dijk zich?

Identificeer de uiterste grenstoestanden en relevante faalmechanismen

De uiterste grenstoestanden bepalen welke omstandigheden de kering moet kunnen weerstaan, dit komt uiteindelijk neer op een sterkte-eis. Overwogen kan worden om daarnaast rekening te houden met vervormingen en zodoende ook rekening te houden met de bruikbaarheidsgrenstoestanden.

De maatgevende belastingen zijn over het algemeen vastgelegd als het Maatgevend Hoogwater (MHW) en situaties als Extreme Neerslag. Daarnaast zijn er belastingen als een verkeersbelasting, het polderpeil en belastingen die samenhangen met een bijzondere situatie ter plaatse.

Een waterkering kan alleen bezwijken door een faalmechanisme: een keten van gebeurtenissen die leidt tot verlies van de waterkerende functie. Overigens kan er ook al aanzienlijke schade optreden wanneer deze keten zich niet geheel doorzet. Omwille van bijvoorbeeld de ontsluitingsfunctie worden dan ook vaak aanvullende eisen gesteld die bijvoorbeeld scheurvorming in een weg op de dijk moeten tegengaan.

Uit de maatgevende faalmechanismen kunnen de fysische parameters worden afgeleid die maatgevend zijn voor falen, evenals de locatie waar deze parameters het meest van belang zijn in de beginfase – waar tijdige detectie zich op moet richten om tijdig ingrijpen ook mogelijk te maken.

Formuleer informatievraag

Op basis van voorgaande stappen is het probleem, de dijk en de omgeving in kaart gebracht. Ter afronding van de voorbereiding kunnen we nu de informatievraag formuleren. Hiermee leggen we vast welke informatie nodig is om de probleemstelling te kunnen beantwoorden.