Beheer en onderhoud

Primaire keringen

De beheerder krijgt steeds meer verantwoordelijkheid in het beheer en onderhoud van de waterkering. Die verantwoordelijkheid is geregeld in de actieve zorgplicht. De zorgplicht houdt formeel in dat de beheerder de wettelijke taak heeft om de primaire kering aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te zorgen. Om goed invulling te kunnen geven aan deze zorgplicht, zal de keringbeheerder continu inzicht moeten hebben in de feitelijke toestand van de waterkering. Daarvoor zal onder andere visuele inspectie en monitoring van de kering nodig zijn. Actuele informatie over de kering is essentieel in het beoordelen of de staat van de kering nog in overeenstemming is met het ontwerp. In het geval de staat van de kering door bijvoorbeeld veroudering of schade verslechterd is en niet meer voldoet aan de ontwerpuitgangspunten, dient de beheerder de nodige maatregelen te treffen. De kosten van beheer en onderhoud komen voor rekening van de beheerder. Dat pleit voor efficiënt en doelmatig beheer, waarbij schaarse middelen effectief ingezet worden. Dat betekent een vraag naar relatief goedkope manieren van informatievergaring en gebruikmaken van beschikbare informatiebronnen. Smart levees (dijken waarop monitoring plaatsvindt) leveren ten opzichte van dijken zonder meet- en monitoringssystemen veel gerichte en specifieke data en informatie. Door interpretatie van data en informatie wordt inzicht verkregen in de toestand van dijken en ontwikkelingen hierin, waardoor deze kunnen worden verklaard.

Voorbeeld projecten in de categorie Zee en estuaria zijn Livedijk Eemshaven, Livedijk XL Noorderzijlvest, Livedijk Ameland, Colijnsplaat, Grand Sluice.

Voorbeeld projecten in de categorie Rivieren zijn Livedijk Utrecht, Livedijk Willemspolder, Lekdijk Rivierenland, Livedijk Grebbedijk, Dayulan, Reindeich en Gambsheim.

Secundiare keringen

Een regionale kering is een niet-primaire waterkering die is aangewezen op basis van een provinciale verordening en / of is opgenomen in de legger / keur van het waterschap. Daaronder vallen niet alleen de ‘natte’ (bijvoorbeeld kades langs boezemwateren), maar ook ‘droge’ waterkeringen. Daarnaast kunnen regionale keringen nog additionele functies hebben, corresponderend met de verwante belangen van het waterschap, provincie of gemeente, zoals die van weg, recreatiegebied, weiland, aanlegplaats voor de (plezier-) scheepvaart of waardevol landschapselement. In sommige gebieden vormen regionale waterkeringen een belangrijk onderdeel van het woon- en leefmilieu, en is langs de kaden en dijken veel bebouwing geconcentreerd. Het InterProvinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben de wens uitgesproken dat het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de verschillende typen regionale waterkeringen landelijk zo veel mogelijk uniform wordt uitgevoerd. Zodoende is het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen opgesteld, wat zich tot doel stelt om het genoemde proces ten behoeve van de gewenste uniformiteit te ondersteunen met de ontwikkeling van enkele technische rapporten. Actuele informatie vindt u via de Helpdesk water.

Er zijn al een aantal regionale keringen uitgerust zijn met sensoren in het kader van dijkmonitoring. Wilt u daar mee over te weten komen dan kijkt u voor regionale keringen met een kleikern onder de projecten Vlaardingsekade, Stammerdijk, Vechtkade en Ringdijk Watergraafsmeer.

Pilot projecten waarbij de regionale kering bestaat uit een veenkade zijn LiveDijk de VeenderijLivedijk Utrecht en Bezwijkproef Leendert de Boerspolder.