Vechtkade

Begin 2011 is Waternet gestart met de sanering van de Vecht. Hierbij wordt een saneringsprofiel gebaggerd waarbij de kans op het raken van eventuele zandlagen een probleem kan opleveren. Er kan namelijk hydraulische kortsluiting optreden. Om inzicht te krijgen of dit werkelijk kan optreden is een locatie in de Vecht gekozen om een praktijkproef onder beheersbare omstandigheden uit te voeren.

Instrumentatie

Het rode vak in het figuur geeft de ligging van het diepste gedeelte van het proefvak aan. De zwarte stippen geven de geplaatste peilbuizen weer. Het meetnet bestaat uit drie raaien met peilbuizen, voorzien van loggers die de stijghoogte met een ingesteld interval meten en online (realtime) ontsluiten. De waterstanden in de peilbuizen zijn gemeten met dataloggers met drukopnemers, (Realsense), en GeoBeads (Alert Solutions).

Eindresultaat

De stijghoogten in de filters in het eerste watervoerend pakket reageren veel minder op de graafwerkzaamheden dan op basis van de LTV en het 2D rekenmodel wordt verwacht.

De belangrijkste conclusie die uit deze studie getrokken kan worden is dat er een
duidelijke koppeling gemaakt moet worden tussen geotechnisch onderzoek en geohydrologisch onderzoek in vergelijkbare situaties.
Tevens is het zeer waardevol gebleken om de te verwachte stijghoogte eerst te modelleren in een geohydrologisch model, alvorens over te gaan naar de validatie en calibratie van dit model aan de praktijk.

Een andere conclusie is dat dit experiment aantoont dat rekenmodellen en vereenvoudigde rekenregels een benadering geven van de werkelijkheid in het algemeen, maar in bepaalde situaties niet altijd goed aansluiten op locatiespecifieke aspecten. Het met een groter detailniveau kijken naar de lokale geohydrologische situatie kan leiden tot een aanzienlijke winst in termen van toetsresultaat.