2019

Dijken en geofysische metingen

Op 2 april 2019 vond in Roermond bij het Waterschap Limburg de workshop Geofysica in de praktijk plaats. In deze workshop is een vergelijkend onderzoek tussen aanbieders van het Waterschap Limburg gepresenteerd, is de werking van geofysische metingen besproken, is een visie gepresenteerd op geofysica in de toekomst en is aan de hand van die presentatie gediscussieerd over wat nodig is om geofysica in de toekomst meer en beter toe te kunnen passen.

Dijkmonitoring met satellieten (INSAR)

Op 16 april 2019 vond bij Deltares in Delft de workshop Dijkmonitoring met satellieten plaats. Tijdens deze workshop werd gepresenteerd wat er allemaal gemonitord kan worden met deze techniek. Onder andere verzakkingen kunnen nauwkeurig worden gemonitord met gebruik van satellieten. Daarnaast konden de aanwezigen tijdens de case aan de slag met echte data om te zien wat men met deze data kan en hoe deze gebruikt kan worden in het beheer. 

Keuzes in datamanagement

Op 8 mei 2019 vond bij Arcadis in Amersfoort de workshop Keuzes in Datamanagement plaats. Tijdens de workshop werden verschillende mogelijkheden gepresenteerd voor de opslag en ontsluiting van data, ingewonnen tijdens monitoring. Tijdens de workshop bleek dat deze oplossingen niet per se speciaal voor de dijkenwereld ontwikkelt hoeven te worden, maar dat ook gebruik gemaakt kan worden van oplossingen uit andere sectoren.

Droogtemonitoring

Op 6 juni 2019 vond bij het Hoogheemraadschap van Delfland in Delft de workshop Droogtemonitoring plaats. Tijdens de workshop is een terugkoppeling gegeven naar de workshop over droogtemonitoring die heeft plaatsgevonden op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2019. Daarnaast is gepresenteerd hoe bij het Hoogheemraadschap van Delfland wordt omgegaan met droogte en de monitoring daarvan. 

Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling

Op 4 december 2019 vond bij het Waterschapshuis in Amersfoort de workshop over dijkmonitoring en het gerbuik daarvan in de (data-driven) beoordeling plaats. Tijdens de workshop is gepresenteerd met welke stappen tot een meet- en moniitoringsstrategie kan worden gekomen. Daarnaast is een praktijkvoorbeeld gepresenteerd bij Waterschap Noorderzijlvest, waar langjarige monitoring wordt toegepast om de belastingen beter te kunnen bepalen in de Eems-Dollard. Ten slotte is door middel van een dijkmonitoring kaartenspel een case uitgewerkt om te komen tot een meet- en monitoringsstrategie.