LiveDijk Ameland

De Waddenzeedijk van Ameland maakt onderdeel uit van dijkringgebied 2 (normfrequentie 1/2000 jaar). In de tweede toetsronde is de zeedijk gedeeltelijk afgekeurd. Dit deel is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP 2). Wetterskip Fryslân is de beheerder van de waterkering en heeft Witteveen+Bos opdracht gegeven om de versterkingsmaatregelen te ontwerpen. Over een aangesloten traject van circa 300 m werden pipingmaatregelen opgenomen in het voorkeursalternatief (VKA). Daarbij is uitgegaan van de vigerende rekenregel van Sellmeijer. Worden de nieuwe inzichten gehanteerd die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld binnen het programma Sterkte Belastingen Waterkeringen onderdeel piping, dan zijn over een langer traject maatregelen noodzakelijk. Daarom is over 300 meter dijklengte gemonitord. Het waterschap wilde weten of de voorziene maatregelen voldoen (ook aan de nieuwe rekenregels) en of de maatregelen mogelijk geoptimaliseerd kunnen worden.

De geselecteerde dijk is gevoelig voor piping, zo blijkt uit de toetsing. De resultaten van de toetsing geven echter reden om aan te nemen dat met aanvullend onderzoek tot een ander oordeel gekomen zou kunnen worden. Daarom worden de volgende parameters die betrekking hebben op piping gemeten.
-    Waterstand buitenwater
-    Waterstand binnendijks.
-    Waterdruk in de dijk (puntmetingen).
-    Waterspanning en temperatuursverschillen.
-    Aan de teen van de dijk (ruimtelijk zeer frequent).
-    Onder de dijk (indien mogelijk).
-    Kwel met remote sensing
Er wordt op twee verschillende locaties gemeten: nabij km 2.4 (referentielocatie) en nabij km 7.0 (op piping afgekeurde locatie).

Naast het beantwoorden van de vragen van de beheerder Wetterskip Fryslan wordt in het kader van het IJkdijkontwikkelprogramma de meerwaarde van innovatieve meetinstrumenten aangetoond.