Training

Dijkmonitoring triggert beheerders, ontwerpers en ontwikkelaars om op een andere wijze naar de waterkering te kijken. FloodControl IJkdijk ontwikkelt hiervoor kennis en materialen, die via deze website beschikbaar worden gesteld. Daarnaast laten we zien wanneer (gerelateerde) trainingen en meetings worden gehouden.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Vanaf 2017 wordt er officieel gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen waarbij sprake is van een overstromingsrisicobenadering. STOWA en Rijkswaterstaat trekken samen op, mede namens de Unie van Waterschappen, het ministerie van I & M (DGRW) en het HWBP, bij het opstellen en uitvoeren van een opleidingsprogramma 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' (INNW).  Er is een speciale website met alle informatie over het Opleidingsprogramma INWW.

Kijk voor het overige actuele aanbod van evenementen en opleidingen op de website van STOWA.

Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op hoger peil. De hoogwaterbescherming is een heel breed werkterrein: van muskusrattenbestrijding tot hoogwaardig risicomanagement. Aan de ene kant is er technologisch steeds meer mogelijk, aan de andere kant leven we in een drukbevolkt land, waardoor er oplossingen ook een sterk economisch aspect hebben en het lastig kan zijn om belangen af te wegen. Het programma van opleidingen en cursussen is daarop toegesneden: van de basisopleiding tot een hele serie specialistische cursussen.’ Wilt u meer weten over het actuele Waterveiligheid cursusaanbod neem dan contact met hen op.