Vlaardingse kade

De proeftuin bevindt zich langs een boezemvaart in Delfland, tussen Schipluiden, Vlaardingen en Maasland, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland samen met Alert Solutions.

Dit project heeft – voor Nederlandse dijkmonitoringsbegrippen – uitzonderlijk lang gelopen. Na de start in 2008 is gedurende ruim 2,5 jaar met GeoBeads gemeten. Een klein deel van de binnenberm van de kade vertoonde in 2008 scheurvorming van enkele cm’s over een lengte van ongeveer 9m. Deze scheurvorming vond plaats op de binnenberm op het fietspad.

Om een beeld te krijgen van de praktische toepasbaarheid en effectiviteit van GeoBeads in relatie tot toetsing en kadeverbetering is in samenwerking met Alert Solutions een GeoBeads netwerk geïnstalleerd, als pilot. In 2012 is aanvullend veldonderzoek en aanvullende metingen verricht om het functioneren van het systeem nader te bestuderen en vooral ook om te kunnen inschatten in hoeverre monitoring een volwaardig alternatief is voor grootschalige verbeteringen of vervanging van beheertaken en welke consequenties dit heeft voor een organisatie.

Instrumentatie: enkele tientallen GeoBeads, peilbuizen en een 3D laserscan. De metingen betreffen: waterspanningen, lokale tilt (t.o.v. verticaal, in twee onderling loodrechte richtingen), vervormingen, en temperatuur. De analyse is uitgebreid beschreven in [Tigchelaar 2012].

Alle sensoren hebben in de meetperiode van 2,5 jaar uitval vertoond met een duur tot enkele maanden. Ongeveer een derde van de GeoBeads is definitief uitgevallen. Dit is schijnbaar willekeurig gebeurd: er zijn geen specifieke meetraaien met bovenmatig veel of weinig uitval. Ook blijkt de meetfrequentie in perioden van functioneren betrekkelijk variabel te zijn en slecht overeen te stemmen met de ingestelde meetfrequentie. Grote invloed plaatsingsnauwkeurigheid en refererentiemetingen op stijghoogte. Instelverschijnselen na installatie van enkele weken. Invloed ruis op eindresultaat. Vochtgehaltemetingen zijn wel gedaan maar waren experimenteel. Opgemerkt wordt dat sinds 2008 het GeoBeads product verder is ontwikkeld. Met name op het vlak van de meetinstrumenten zelf (modules) en de installatiewijze.