LiveDijk XL Noorderzijlvest

Het project Livedijk XL is opgezet om voor 22 km afgekeurde dijkvakken langs de Waddenzeekust (Lauwersmeerdijk) en Eems-Dollard (Ommelanderzeedijk) een passend monitoringssysteem op te zetten om het gedrag van deze dijkvakken te volgen, te beoordelen welke maatregelen nodig zijn en tijdig te waarschuwen bij veranderingen.

De dijkvakken zijn onderdeel van de primaire kering en zijn in beheer bij het waterschap Noorderzijlvest. Tijdens de laatste toetsronde zijn de dijkvakken afgekeurd en dat was voor het Waterschap aanleiding om in samenwerking met St. IJkdijk te starten met monitoring. De totale omvang van het project is geraamd op 2,5 miljoen Euro. De financiering van het project is voorzien vanuit Waterschap Noorderzijlvest, Programma IJkdijk 2012-2014 en eigen investeringsbijdragen van het bedrijfsleven. Dit maakt dat de uitvoering van het project primair is gericht op behoefte beheerder maar ook belangen vanuit innovatie en bedrijfsleven een plek hebben in het project.

Na ontwerp en bestek en de installatie van het DMC systeem in 2012, is in 2013 gestart met de realisatie van het Livedijk XL project door het aanbrengen van eerste fase sensoring op locaties Lauwersmeerdijk en de Ommelanderzeedijk. In 2014 zijn extra sensoren bijgeplaatst en is op de Ommelanderzeedijk een infiltratieproef uitgevoerd. Eerst door aan de buitenzijde van het talud de doorlatendheid te bepalen en in het voorjaar van 2015 door de freatische lijn in het dijklichaam kunstmatig ter verhogen door toevoer van water door middel van het DMC systeem. De infiltratieproef werd afgesloten met het actief afvoeren van water uit het dijklichaam. Deze proefnemingen waren gericht op het vaststellen van het vermogen van het DMC systeem om de waterstand te reguleren vast te stellen en het gedrag van de dijk beter te begrijpen. Onder andere met betrekking tot de afvoer van water via de teensloot

Op de Lauwermeerdijk is door Miramap in een tweetal ronde asfaltmonitoring uitgevoerd. Hiermee is de verandering in kwaliteit van de asfaltbekleding bekeken. Voor validatie van de metingen zijn asfalt kernboringen uitgevoerd.

Alle vrijgekomen data reeksen zijn opgenomen in het DDSC waarin op uniforme wijze sensorbenamingen zijn vermeld. Deltares droeg gedurende het project zorg voor kwaliteitsborging van de installaties van meetsystemen. Door Siemens en TNO is een architectuuradvies geleverd  over inrichting van de hardware.

In 2016 is gewerkt aan de visualisatie van verkregen resultaten door Nelen en Schuurmans in samenwerking met HKV, Deltares en TNO. Doel hiervan was om de in het DDSC opgeslagen gegevens beter te ontsluiten en een koppeling te maken met het DAM model om actuele sterkteberekeningen op de dijk uit te kunnen voeren. Ter afronding van het project is in september 2016 een State of the Art rapportage opgeleverd.