POV Kabels & Leidingen

De Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) heeft mogelijk gemaakt dat waterkeringbeheerders en netbeheerders samen kabels en leidingen, zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig kunnen inpassen bij dijkprojecten. In het verleden is regelmatig gebleken dat het inpassen van kabels en leidingen bij dijkprojecten veel tijd en geld kost en het tot grote risico’s leidt. Vaak wordt onderschat wat ervoor nodig is om kabels en leidingen tijdig te verleggen of soepel in te passen in dijkversterkingsprojecten.

De POV K&L heeft oplossingen geboden vanuit de behoefte uit de praktijk. Ook is een nieuwe rekenmethodiek ontwikkeld waarin een integrale aanpak is toegepast waarbij de faalkans van kabels en leidingen en de faalkans van de waterkeringen in samenhang worden beschouwd. Verder is  een ‘Stappenplan Samen sterk beginnen’ opgesteld met concrete stappen voor waterkeringbeheerders en netbeheerders om  vroegtijdig bij dijkprojecten samen om tafel te gaan.

Relatie met dijkmonitoring: in diverse producten van de POV K&L is het belang van monitoring benoemd. Bij het uitwerken van de praktijkcasussen is goed gebruik gemaakt van beschikbare data en informatie, die zonder regelmatige metingen niet voorhanden zouden zijn.  

De opgeleverde producten van de POV K&L zijn te vinden op de website