Realisatie van dijkmonitoring


Opstellen functionele eisen aan de Instrumentatie

Het is belangrijk om de eisen aan de instrumentatie vast te leggen. De functionele eisen worden beschreven met daarbij behorende procedures om de instrumentatie te kunnen toetsen (SAT/FAT testen), kalibreren en onderhouden. De resultaten van de diverse instrumenten kunnen op verschillende manieren worden verzameld en geïnterpreteerd, dus het is belangrijk dat ook dit goed wordt vastgelegd. Hier worden ook de eisen geformuleerd ten aanzien van de wijze van datalevering en bijvoorbeeld gewenste ontsluiting via het DDSC.

Uitvoering

Op basis van het monitoringsplan worden de instrumenten nu aangebracht in het veld of wordt waarneming uitgevoerd. Veelal zal hiervoor een marktpartij gecontracteerd worden. Een goed uitgewerkt monitoringplan met functionele eisen voor de metingen helpt bij het vergelijken van de verschillende aanbieders. Als onderdeel van de aanbesteding dienen ook de vergunningen in orde te zijn om werk op en aan de dijk te mogen uitvoeren. Speciale aandacht is nodig voor het stormseizoen. Dit is vaak de periode van het jaar (oktober – april) waarop er geen grondwerk op of aan de dijk mag worden uitgevoerd.

Voor overwegingen over de wijze waarop de markt benaderd wordt staat meer informatie gegeven onder Marktbenadering

Beheerfase of nazorg fase

Bij het verwerken van de ingewonnen data van het monitoringssysteem tot bruikbare informatie zal de waarde van een goede voorbereiding blijken. Indien nodig zullen de voorziene maatregelen getroffen moeten worden: gepaste reactie op overschrijding van waarschuwings- of alarmwaarden, aanpassing van de meetfrequentie, reparatie of vervanging van uitgevallen instrumenten, enzovoorts.

Belangrijk in deze fase een moment waarop de ingewonnen gegevens worden geanalyseerd. Deze stap is nodig voor het omwerken van data naar bruikbare informatie. De analyse levert informatie voor beantwoording van de probleemstelling. Periodiek zal het systeem herzien moeten worden. Dit kan vooraf al worden gepland, aanvankelijk met een hogere frequentie dan later. Incidenten als uitval of overschrijding van waarschuwings- en alarmwaarden kunnen ook aanleiding zijn voor een herziening.

Uiteindelijk moet blijken of de gewenste resultaten worden geboekt waar vooraf op is ingezet. Deze stap rondt de cyclus af omdat men vanaf hier weer vooraan kan beginnen met de probleem analyse.