Levenscyclus dijken

Levenscyclusbeheer (Engels: Life Cycle of Asset Management) voor dijken richt zich op het investeren van schaarse middelen op de meest effectieve wijze. In andere sectoren is hiermee reeds veel kennis en ervaring opgedaan en is deze ook toepasbaar op dijken. De verschillende fasen van de levenscyclus voor dijken bestaan uit:
-    het voeren van een gedegen beheer en onderhoud
-    periodiek toetsen van de dijksterkte
-    het eventueel ontwerpen van een versterking
-    en realiseren van deze versterking.
Daarnaast kan een dijk te maken krijgen met calamiteiten.

Informatie helpt in iedere fase van de levenscyclus om schaarse middelen effectief in te zetten. Smart levees leveren ten opzichte van dijken zonder meet- en monitoringssystemen veel gerichte en specifieke data en informatie, mits deze doelmatig ingezet zijn. Door juiste interpretatie van data en informatie wordt inzicht verkregen in de toestand van dijken en de ontwikkelingen hiervan. Hoe meer data en informatie beschikbaar is, met des te meer zekerheid wordt het inzicht in dijken verkregen. Als er leemtes zijn in data en informatie, dan dienen deze aanvullend ingewonnen te worden.

Ingewonnen data en informatie wordt opgeslagen en in iedere fase van de levenscyclus ge- en herbruikt. Hierbij wordt ingespeeld op de specifieke data- en informatiebehoefte van de betreffende fase. Op deze wijze ontstaat de data- en informatiecyclus binnen de levenscyclus van een dijk. Een groot deel van de benodigde data is in iedere fase gelijk, maar dient op de specifieke situatie te worden afgestemd. Veel van deze data is in het verleden reeds ingewonnen en daarmee (her) bruikbaar.

De rekencapaciteit van ICT-systemen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor is data-integratie van verschillende databases en de koppeling hiervan met bestaande dijksterkte analysemodellen goed te realiseren. Resultaten van uitgevoerde grootschalige experimenten (zoals de IJkdijk-experimenten) laten zien dat de combinatie van verschillende modellen en databronnen tot meer en betrouwbaarder inzicht in dijken leidt. Hierdoor kunnen alle activiteiten in de levenscyclus kwalitatief worden verbeterd, waardoor betere prioritering van werkzaamheden wordt gerealiseerd en de waterveiligheid kan worden vergroot.

Hoogwater op de Waal bij Wamel, wateroverlast rivier, kinderen gaan weer naar school (Guus Schoonewille fotografie)