Uitvoeringsfase

Monitoringsstrategie

De monitoringsstrategie legt de verbinding tussen de informatievraag (wat) uit de voorbereidend fase en de wijze van monitoren (hoe).

Bij de monitoringsstrategie wegen we de verschillende technologiën tegen elkaar af welke ingezet kunnen worden. Een voorbeeld is de keuze voor meten in de dijk met plaatsing sensoren of juist aan de oppervlakte op basis van de gewenst omvang van het in kaart te brengen gebied.

De keuze van de monitoringstrategie is in hoge mate bepalend voor de uitwerking en is voor een deel niet los te zien van de gehanteerde ontwerpfilosofie en de intensiteit van het onderhoud. In het algemeen kan gesteld worden dat voor de Nederlandse waterkeringen wordt gestreefd naar een situatie met voldoende veiligheid tegen zo laag mogelijke totale kosten. Er zijn echter verschillende keuzemogelijkheden, mede omdat de relatie tussen veiligheid en de gepleegde inspanning op het gebied van onder andere aanleg, onderhoud en monitoring niet altijd op eenzelfde manier gelegd kan worden.

Monitoringsplan opstellen

De volgende stappen zijn een leidraad om tot een afgewogen monitoringssysteem voor waterkeringen te komen. Het bestaat uit de volgende stappen:

-    kies de te monitoren parameters
-    kies de in te zetten technologie en instrumenten
-    bepaal de orde van grootte van veranderingen
-    stel waarschuwings- en alarmwaarden vast
-    bepaal de mogelijkheden om in te grijpen
-    registreer relevante omgevingsinvloeden
-    kies de locaties van de metingen
-    benoem specifieke doel(en) van elk instrument
-    stel verwachtings-, waarschuwings- en alarmwaarden vast per instrument

Deze stappen zijn uitgewerkt in het document “Monitoringsfilosofie voor de Nederlandse waterkeringen” geschreven door Frans van den Berg en André Koelewijn (Deltares).