Marktbenadering vs. inkoop

Bij het toepassen van dijkmonitoring is de inzet van kennis, capaciteit en creativiteit in de markt steeds nodig. Dit past ook in bijvoorbeeld het beleid van Rijkwaterstaat voor inzet van de markt verwoord in ‘Markt Tenzij’. Ook vanuit HWBP wordt de inzet van de markt als een belangrijke pijler benoemd.
De omgang met de markt verdient daarbij wel bijzondere aandacht. Dijkmonitoring heeft weliswaar de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt, maar er is nog geen sprake van een volwassen markt van vraag en aanbod. Daarbij kunnen verschillende aspecten worden benoemd:

Enerzijds speelt hier de validatie van ontwikkelde technologie een rol. Technologie moet zich over meerdere jaren en gedurende verschillende omstandigheden bewijzen om geaccepteerd te worden. Middels de zogenaamde Livedijken is door Stichting FloodControl IJkijk in de periode 2008 tot 2016 een flink aantal dijkvakken uitgerust met meettechnieken. De evaluatie van deze toepassingen heeft geleid tot validatie van de toegepaste technologie.

Anderzijds is de vraagkant in de markt nog niet stabiel. De vraagkant wordt gevormd door de waterbeheerders. Toepassing van dijk monitoring komt nog veelal voort uit persoonlijke initiatieven van early adaptors. Hier speelt mee dat het toepassen van dijkmonitoringstechnologie vaak een verandering is ten opzichte van de reguliere werkwijze. Dit vereist niet alleen een goede inschatting van de (afbreuk)risico’s ten opzicht van de verwachte baten, maar ook het afgewogen verdelen van deze risico’s tussen markt en beheerder. Eenzijdig neerleggen bij de markt leidt tot hoge inschrijvingen, eenzijdig neerleggen bij de beheerder is een vrijbrief voor inzet van niet-gevalideerde techniek.