Peerenboom - Genderen

Dit project is onderdeel van de POVM en is het ingezet in de beoordelings fase van traject Peerenboom - Genderen. Bij de toetsing van de veiligheid van de waterkeringen voor dijkringgebied 24, het Land van Altena, in de derde toetsronde (2006-2011) is geconcludeerd dat enkele gedeelten van het traject Peerenboom – Genderen, langs de Bergsche Maas, onvoldoende veiligheid kennen tegen binnenwaartse macrostabiliteit en piping. Voor de stabiliteitsberekeningen wordt met name gewezen op de grote onzekerheid ten aanzien van de sterkte van het aanwezige veen. Daarnaast is er ook sprake van grote onzekerheid in hoeverre de stijghoogte in de aanwezige tussenzandlagen beïnvloed wordt door de buitenwaterstand.

Er zijn in één dwarsprofiel 3 peilbuizen, 3 BAT-sondes en 5 waterspanningsmeters geplaatst. De BAT-sondes zijn betrekkelijk snel weer verwijderd. Daarnaast is op één locatie een ‘losse’ peilbuis geplaatst. In de loop van 2016 is op grond van de beschikbare resultaten kwalitatief geconcludeerd dat het veiligheidstekort bij nader inzien, op basis van de ingewonnen gegevens, waarschijnlijk minder groot is dan aanvankelijk was verondersteld. Dit volgde mede uit de beperkte respons in een gedeelte van de zandlagen, al is er in de twee jaar waarin er is gemeten geen significant hoogwater gepasseerd.

Voor deze case kan worden geconcludeerd dat er een betrekkelijk bescheiden, maar waardevol dijkmonitoringssysteem voor deze fase van de levenscyclus (‘na afkeuren’) is aangebracht, hetgeen ook blijkt uit het uitstel van de dijkversterking met ongeveer 12 jaar.