LiveDijk Utrecht

Het project LiveDijk Utrecht behelst twee verschillende locaties waar een monitoringsysteem is ingericht. Hieronder wordt een beschrijving van de beide locaties gegeven.

Voorhavendijk
De Voorhavendijk is gelegen aan de westzijde van het toegangskanaal van de Beatrixsluizen te Nieuwegein en behoort tot dijkring 15. De dijk keert het water van de rivier de Lek. Het voornemen bestaat om dijkring 15 samen te voegen met dijkring 14 en 44. Hierdoor zullen de toetsnorm en de randvoorwaarden wijzigen. Omdat de dijk volgens de laatste toetsing veilig is maar de norm mogelijk gewijzigd gaat worden, wordt er gezocht naar een monitoringstrategie gericht op het verzamelen van aanvullende gegevens die meer inzicht geven in het gedrag van de dijk. Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij het beoordelen van de dijk met ander randvoorwaarden. Daarnaast zijn uit het interview met de beheerder en analyse van de beschikbaar gestelde gegevens voldoende aanknopingspunten vastgesteld om een monitoringsstrategie op te zetten.

Grechtdijk
De Grechtdijk is een boezemkade gelegen ten noorden van Woerden en keert het water van de Grecht. De dijk bestaat uit klei op een veen en klei ondergrond.

Metingen

De metingen in de LiveDijk Utrecht zijn uitgevoerd met sensoren van Alert Solutions en Ten Cate. AlertSolutions meet met zijn GeoBeads de parameters waterdruk, inclinatie en temperatuur. Deze metingen zijn zowel in de Grechtdijk als in de Voorhavendijk uitgevoerd. Ten Cate meet temperatuur met behulp van een glasvezelkabel. Dit gebeurde alleen in de Grechtdijk. In de LiveDijk Utrecht zijn realtime waterspanningmetingen gekoppeld aan stabiliteitsberekeningen met DAM.

Conclusies en aanbevelingen

De pilot LiveDijk Utrecht kan als geslaagd worden gezien. Met behulp van deze pilot is bevestigd dat de techniek van sensormonitoring werkt en meerwaarde levert voor dijkbeheerders. De pilot heeft meer inzicht opgeleverd inzake dijkstabiliteit van zowel de Voorhavendijk als de Grechtkade.

Het antwoord op de vraag of sensormonitoring het beheer en onderhoud van dijken goedkoper maakt, is niet te beantwoorden enkel op basis van deze pilot. Voor het beantwoorden voor deze vraag moeten ook de resultaten van de andere LiveDijk projecten worden beschouwd (zie hiervoor de rapportages Best Practices en Lessons Learned. Duidelijk is echter wel dat het inwinnen van data en informatie leidt tot een nauwkeuriger en betrouwbaarder waterveiligheidsoordeel. Het geeft daarmee de beheerder een beter handelingsperspectief.

Wanneer sensoren breder en integraal worden ingezet in het beheersgebied van Rijkswaterstaat, HDSR en de waterschappen, kan pas echt de waarde voor de beheerder over de gehele levenscyclus worden gekwantificeerd. Daarbij moet echter duidelijk per situatie worden afgewogen of de investering de moeite waard is. Daarbij kan besparing door efficiencyvergroting in de levenscyclus spelen, maar ook het feitelijk vergroten van waterveiligheid voor Nederland.