LiveDijk Grebbdijk

Deltares heeft in opdracht van Waterschap Vallei en Eem een meetconfiguratie voor het monitoren van waterspanningen opgesteld voor twee locaties langs de Grebbedijk, te weten bij Blauwe Kamer en bij Bowlespark. Deze monitoring is bruikbaar voor analyses van de mechanismen piping en binnenwaartse macrostabiliteit.

Monitoring

Bij Bowlespark is de binnenwaartse macrostabiliteit een aandachtspunt, aangezien de dijk hier een steiler binnentalud heeft. De monitoring is zo ingericht dat voor beide locaties het risico op piping kan worden bepaald, alsmede de binnenwaartse stabiliteit. Er is een rapport opgesteld waarin verslag is gedaan van het hele monitoringssysteem [Deltares, 2012]. Het betreffen twee grotendeels kleiige dijken waar in het verleden in het kader van een dijkversterking op het binnentalud een extra kleilaag is aangebracht. Er worden metingen gedaan met GeoBeads (waterspanning, temperatuur en lokale inclinatie) en ter controle op enkele locaties en diepten met peilbuizen (stijghoogte).

Eindresultaat

Alle GeoBead-sensoren blijken gevoelig genoeg te zijn om veranderingen ten gevolge van de waterstand op de rivier, substantiële neerslag, buitentemperatuur en droogstand waar te nemen.

Locatie Blauwe kamer
Alle waterspanningsopnemers in de zandlaag reageren sterk op de stijging in de rivierwaterstand, zie Figuur 12.18. Daarnaast valt op dat de stijghoogte verder achter de dijk relatief hoog oploopt. Dit effect treedt in mindere mate op in de peilbuismetingen. De stijghoogte is hoger dan werd verwacht.

Locatie Bowlespark
De stijghoogte, zoals gemeten met de GeoBeads en de peilbuizen, loopt maar heel geleidelijk op tijdens de hoogwaterperiode einde 2012

Bijzonderheden
Bij Blauwe Kamer is vooral het stijghoogteverloop bij hoog water anders dan verwacht, d.w.z. de stijghoogten achter de dijk blijken hoger dan verwacht op basis van berekeningen voor hoogwater in 2011