procestools

Bij het implementeren van meettechnieken te behoeve van dijkmonitoring kan gebruik worden gemaakt van een aantal hulpmiddelen in de vorm van stappenplannen. We noemen hier een aantal die in de afgelopen periode zijn gebruikt bij het realiseren van dijkmonitoringen.

Handreiking Inspectie Waterkeringen

Rijkswaterstaat en STOWA hebben de afgelopen jaren gezamenlijk gewerkt aan de professionalisering van de inspectie van waterkeringen. De vergaarde kennis en inzichten worden in 2011 verzameld in een nieuwe versie van de Handreiking Inspectie Waterkeringen. De handreiking geeft een beknopt overzicht van de beschikbare kennis over faalmechanismen en toetsing van de keringen. Daarnaast biedt de handreiking een overzicht van de beschikbare inspectietechnieken. De nieuwe handreiking wordt een bundeling van kennis van: visuele inspectie en nieuwe inspectietechnieken en creëert een totaalplaatje. De inspecteur en beheerder van de waterkering krijgen zo beter inzicht in inspectiemogelijkheden.

FAT/SAT testen

Bij installatie van in-situ sensoren is het nuttig zijn om de kwaliteit van het proces van levering en installatie van sensoren op de dijk  te onderwerpen aan externe toets. Dit kan plaatsvinden aan de hand van zogenaamde FAT (Factory Acceptance Testing) en SAT (System Acceptance Testing) testen. Deze werkwijze komt voort uit de procesindustrie en is met succes toegepast bij het Livedijk XL project en beoordeeld als kwaliteitsverhogend in de evaluatie.
Bij FAT test rapporteert de leverancier op basis van een vooraf vastgelegd format de correcte werking van te leveren sensoren af fabriek bijvoorbeeld gedurende 72 uur. Een externe kwaliteitsborger beoordeelt deze rapportage. Een FAT test kan per leverancier 1x worden uitgevoerd  en hoeft bij succesvolle toepassing niet steeds opnieuw. Tijdens de installatie wordt toegezien op goede installatie en werking van het systeem middels Site Acceptance Testing (SAT). De SAT test bestaat uit twee testen. De eerste wordt is een TOL (Test Op Locatie) waarbij de werking van het systeem juist voor installatie wordt beproefd. Na installatie wordt een duurbeproeving uitgevoerd gedurende de inregelperiode van de sensoren (bijvoorbeeld eerste 2 weken). De externe kwaliteitsborger rapporteert aan de opdrachtgever.

Meer informatie over toepassing van FAT/SAT testen, zie projectbeschrijving LiveDijk XL