Visie op verbetering, de basis voor innovatie

Het realiseren van kwaliteitsverbetering en efficiëntie heeft de grootste kans van slagen op het moment dat deze wordt ondersteund door bestuurlijke én ambtelijke visie en draagvlak. Kwaliteitsverbetering moet leiden tot meer betrouwbaarheid en inzicht in keringen waardoor nauwkeuriger prioritering van werkzaamheden kan plaatsvinden. Hier kunnen gevalideerde innovaties aan bijdragen. Innovaties vormen hierbij een middel en niet het doel op zich.

Kwaliteitsverbetering met innovaties van dijkbeheer beïnvloeden het primaire lifecycle-proces van dijken. Implementatie van innovaties kost tijd en vraagt aanpassingsvermogen van de organisatie op zowel technisch en, beleidsmatig vlak, alsmede vraagt dit een cultuurwijziging. Door bestuurlijk commitment wordt de organisatie gestimuleerd om concreet aan implementatie en gebruik van innovaties te werken.

Verandering kan weerstand opleveren binnen de organisatie vanuit zowel technisch, beleidsmatig als cultureel gezichtspunt. Voor het realiseren van kwaliteitsverbetering waarbij innovaties een rol spelen, is het belangrijk om in vroegtijdig stadium alle betrokken stakeholders binnen organisaties te informeren en te betrekken. Allen dragen bij aan de formulering van randvoorwaarden en kaders waarbinnen toepassing plaats moet vinden. Daarbij wordt eveneens duidelijk wat wel en niet verwacht kan en mag worden van innovaties.

Innovatieve projecten kunnen bij hun eerste toepassing wel of niet opleveren wat er van verwacht werd. Beide resulteren in belangrijke kennis benodigd voor reguliere toepassing of voor verbetering van de uitvoering, technieken of systemen. Een goede voorbereiding leidt tot succesvolle projecten, en dit straalt af op de organisatie en betrokken mensen. Bij de eerste toepassing van innovaties in praktijksituaties treden per definitie risico’’s en knelpunten op. Bij het succesvol verhelpen van deze knelpunten en een gedegen risicoinschatting en een risicogestuurde aanpak worden belangrijke leerpunten verkregen voor verdere verbetering van het project en nieuwe projecten; alle resultaten hebben hun waarde.

Risico’s bij de eerste toepassing in de praktijk van innovaties of bij eerste reguliere toepassing zijn anders dan de risico’s die traditionele projecten met zich meebrengen. Wanneer een beheerder een innovatie toepast, houdt dit in dat hij zijn nek uitsteekt en een zeker risico neemt. Dit geldt ook voor participerend bedrijfsleven.