Nationale agenda

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maatregelen uit om de dijken, sluizen, stuwen, gemalen en kades weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Het  hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma en loopt van 2014 tot en met 2028. Het betreft een zogenaamd voortrollend programma. Dit wil zeggen dat prioritering regelmatig opnieuw wordt vastgesteld. Het HWBP programma heeft bij dit programma ambitieuze doelen gesteld: meer productie per jaar en 30% lagere kosten per kilometer. Om deze doelen te halen wordt een grote rol toebedeeld aan kennis en innovatie. De inzet van dijkmonitoring kan een prima middel zijn om bij te dragen aan de vernieuwde aanpak van de versterkingsopgave.

Per 2014 zijn een aantal zogenaamde projectoverstijgende verkenningen (POV’s) opgezet. In deze projecten wordt per thema een aantal pilots en onderzoeken uitgezet die bij succes een bredere toepassing krijgen en moeten gaan bijdragen aan de doelen. In de POV’s wordt dijkmonitoring toegepast. Momenteel zijn de volgende POV’s actief:

- POV Waddenzee

- POV Piping

- POV Macrostabiliteit

- POV Centraal Holland

Een voorbeeld van een monitoringsproject binnen de de POV's is:
- POV Piping: Dijkmonitoring en -conditionering (DMC) Veessen